Kairos Kai Metanoia

Kairos Kai Metanoia

The purpose of the Kairos Kai Metanoia ministry is to evangelize and bring or souls to know God’s love and mercy.

View More About Kairos Kai Metanoia: